Salgs- og Leveringsbetingelser

 

"Direkte Salg" (forskrivning)

Alle tilbud gælder kun mod omgående accept, når intet andet er anført, og afgives i øvrigt på nedenstående og det leverende værks almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Sælger forbeholder sig ret til at regulere prisen som følge af forhøjelser i terminal- og transportomkostninger, assurance, told, afgifter, gebyrer m.m., som måtte indtræde efter købsaftalens indgåelse. Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU-myndigheders indgreb i prisdannelsen, herunder fastsættelse af bindende mindstepriser samt indførelse af anti-dumpingtold, udligningstold eller anden form for særtold, afgift o.l.

Såfremt der opstår ekstraordinære omkostninger som følge af forstyrrelse eller spærring af transportveje, har sælger ret til at forhøje prisen tilsvarende.

Køber har ansvaret for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov. Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med angiven kvalitetsbetegnelse, vil dette blive leveret i leveringsværkets almindelige handelskvalitet uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

Certifikat medfølger kun efter aftale. Sælger kontrollerer, at certifikater dækker det leverede, men kontrollerer ikke certifikatets oplysninger.

For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 10% af det specificerede kvantum. Værkets opvejning lægges til grund for faktureringen.

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle spørgsmål vedrørende leveringens udførelse er klarlagt, og ordren definitivt er noteret af værket. Skulle sælger modtage oplysninger om, at en væsentlig forlængelse af den opgivne leveringstid er sandsynlig, påhviler det ham at underrette køber, om muligt med oplysning om, hvornår levering kan påregnes at finde sted.

Annullering af ordren som følge af forsinket levering kan kun anerkendes i det omfang, leveringsværket er indforstået hermed.

Opstår der forsinkelser i leveringen på grund af omstændigheder, som sælger ikke er herre over såsom arbejdskonflikt, brand, krig, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, oprør og uroligheder, restriktioner af drivkraft, mangel på transportmidler, valutarestriktioner, almindelige vareknaphed, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU- myndigheders side, eller lignende, forlænges leveringstiden tilsvarende. Såfremt et af de nævnte forhold udelukker eller i væsentlig grad vanskeliggør levering, er sælger berettiget til at annullere ordren i samme udstrækning som værket, og sælger er i så fald ikke pligtig at placere ordren andetsteds.

Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen. Såfremt køber efter undersøgelsen påberåber sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 arbejdsdage efter leveringen underrette sælger herom.

Efter anerkendelse af berettiget reklamation ombyttes den leverede vare, eller den godtgøres ved kreditering af købsprisen i sælgers valg og i overensstemmelse med leveringsværkets salgsbetingelser, men sælgeren påtager sig ikke erstatning for opstået tab, udlagt arbejdsløb, fragt o.l.

Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

Sælger påtager sig intet ansvar for forsinkelse eller mangler, idet ethvert krav om erstatning for tab som følge af forsinkelse eller mangler må rettes mod leveringsværket og er begrænset af dettes leveringsbetingelser. Sælger er køber behjælpelig med at formidle et eventuelt erstatningskrav forelagt for leveringsværket.

Erstatningskrav som følge af fejl eller forsømmelser fra sælgers side kan kun anerkendes, såfremt de kan tilregnes sælger som et forsætligt eller groft uagtsomt forhold, og sælgers ansvar omfatter ikke driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Krav om erstatning for skader, som forvoldes af de leverede varers egenskaber (produktansvar), behandles efter de til enhver tid i dansk ret gældende regler herom. Ansvaret omfatter ikke driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Ved overskridelse af betalingsfristen er køber pligtig til at svare rente af det forfaldne beløb i henhold til aftale eller sædvane.

Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.

Januar 2021 (erstatter tidligere versioner)